Monochrome

Girl on Route 13, Laos

Girl on Route 13, Laos